Miljöpolicy

 

Miljöpolicy för Svartsjö båtsällskap 

Svartsjö båtsällskap är en ideell förening med mål och syfte att främja båtlivet. Verka för god miljö och gott sjömanskap och så långt som möjligt minimera miljöpåverkan, på luft, mark och vatten.  

Eftersom östra Mälaren också utgör en vattentäkt, medför detta ett särskilt ansvar för Svartsjö båtsällskap och dess medlemmar. 

Som medlem är det din skyldighet att minimera miljöpåverkan genom att följa gällande miljölagstiftning, samt de miljöregler som styrelsen tagit fram.  

Reglerna bygger på myndigheternas krav på aktiva båtklubbar. Miljöpolicyn finns på vår hemsida och informationstavlorna.  

Övriga regler för medlem finns nedskrivet på hyreskontraktet. Det är varje medlems ansvar att läsa igenom dessa och i övrigt hålla sig uppdaterad.  

 

Som medlem i Svartsjö båtsällskap, förbinder man sig att följa dessa regler. 

  • Samtliga båtar uppställda på sällskapets markyta ska vara försäkrade, tömda på drivmedel. Uppställda på ett säkert sätt för att undvika risk för skador på person och annans egendom.  
  • Ingen nedskräpning eller arbete avseende slipning/rengöring av skrov eller liknande. Arbete med motor eller drivmedelsförvaring ( tankar ) avseende flytande vätskor är förbjudet inom båtklubbens mark.  
  • Båtskrovets färg ska vara giftfri. Om du är osäker på vilken bottenfärg som din båt har, ska den saneras, genom att slipas, blästras innan sjösättning. Botten ska vara omålad eller målad med färg godkänd för insjöar.  
  • Överblivet material av plast, glas, papper och metall, sorteras i de kärl som finns uppställda vid containern. 
    Hushållssopor ska tas med hem.   
  • Miljöfarligt avfall får inte lämnas på båtsällskapets markområde, ska lämnas på återvinningsstation.  

 

 

Svartsjö båtsällskap styrelse 

2021-03-25